North Macedonia/ Северна Македонија

Download the infocons app - emergency number

Ambulance

брза помош

Consumer protection

заштита на потрошувачите

Fire brigade

противпожарна служба

Police
полицијата

Tourist protection

поплаки во туризмот

Public utilities – Electricity

јавните комунални претпријатија – струја

Public utilities – Water

јавните комунални претпријатија – вода

Traffic police

сообраќајната полиција

Consumer protection in North Macedonia  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from North Macedonia .

Be informed! Take action! Consumer protection in North Macedonia  helps you!

Ве известува за заштита на потрошувачите во Северна Македонија!

Број за итни случаи за спасување, број за итни случаи на пожарникари, број за итни случаи на полиција во Северна Македонија.

Биди информиран! Преземете акција! Заштитата на потрошувачите во Северна Македонија ви помага!

Menu