Северна Македонија / North Macedonia

Download the infocons app - emergency number

брза помош Северна Македонија

Ambulance North Macedonia

заштита на потрошувачите Северна Македонија

Consumer protection North Macedonia

противпожарна служба Северна Македонија

Fire brigade North Macedonia
полицијата Северна Македонија
Police North Macedonia

поплаки во туризмот Северна Македонија

Tourist protection North Macedonia

јавните комунални претпријатија – струја Северна Македонија

Public utilities – Electricity North Macedonia

јавните комунални претпријатија – вода Северна Македонија

Public utilities – Water North Macedonia

сообраќајната полиција Северна Македонија

Traffic police North Macedonia

Consumer protection in North Macedonia  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from North Macedonia .

Be informed! Take action! Consumer protection in North Macedonia  helps you!

Ве известува за заштита на потрошувачите во Северна Македонија!

Број за итни случаи за спасување, број за итни случаи на пожарникари, број за итни случаи на полиција во Северна Македонија.

Биди информиран! Преземете акција! Заштитата на потрошувачите во Северна Македонија ви помага!

Menu