ការការពារអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជា។ / Cambodia

Download the InfoCons App for Free
Download the InfoCons App for Free! Consumers Protection

ရប៉ូលីស កម្ពុជា។

Police Cambodia

រថយន្តសង្គ្រោះ កម្ពុជា។

Ambulance Cambodia

អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ កម្ពុជា។

Fire Brigade Cambodia

ប៉ូលីសចរាចរណ៍ កម្ពុជា។

Traffic Police Phnom Penh Cambodia

នគរបាលចរាចរណ៍ – សៀមរាប កម្ពុជា។

Traffic Police – Siem Reap Cambodia

បណ្តឹងទូរគមនាគមន៍ Cellcard កម្ពុជា។

Telecommunications Complaint Cellcard Cambodia

បណ្តឹងទូរគមនាគមន៍ Smart កម្ពុជា។

Telecommunications Complaint Smart Cambodia

នគរបាលទេសចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។

Tourism Police Phnom Penh Cambodia

គ្រាអាសន្នអគ្គិសនី កម្ពុជា។

Electricity Emergency  Cambodia

រដ្ឋាករទឹកភ្នំពេញ កម្ពុជា។

Phnom Penh Water Supply Cambodia

អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញ កម្ពុជា។

Airport Phnom Penh Cambodia

ក្រសួងទេសចរណ៍ កម្ពុជា។

Ministry of Tourism Cambodia