د افغانستان د مصرف کوونکو خوندیتوب / Afghanistan

Download the InfoCons App for Free
Download the InfoCons App for Free! Consumers Protection
پولیس افغانستان

Police Afghanistan

امبولانس  افغانستان

Ambulance Afghanistan

اور وژونکي افغانستان

Fire Brigade Afghanistan

افغاني سرې میاشتې ټولنه افغانستان
Afghan Red Crescent Society Afghanistan
24/7 د ناورین سره د مرستې لاین افغانستان

24/7 Disaster Distress Helpline Afghanistan